Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Projekat EU4Business je 1. februara 2019. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja). Prihvatljivi podnosioci prijava mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u podsektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica, za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 do 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine.

 

Sve informacije kao i potrebni dokumenti za ovaj javni poziv se mogu pronaći na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.

 

Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane da će 13. februara 2019. godine od 15.00 do 17.30 sati u zgradi Privredne komore Doboj biti održan informativnini sastanak na kojem zainteresovani mogu dobiti odgovore na pitanja u vezi javnog poziva i procesa podnošenja prijava.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc

Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnici Općinskog načelnika Azra Muslija i Hamzalija Hojkurić održali su sastanak sa direktorima javnih ustanova i preduzeća sa područja općine Tešanj.

Tokom sastanka, razgovarano je o radu ustanova i preduzeća u 2018. godini, kao i ciljevima iz Strategije razvoja za 2019. godinu.

Dogovrene su aktivnosti i zadaci za naredni period, a očekuje se i uspješna realizacija ciljeva javnih ustanova i preduzeća za 2019. godinu.

U sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica, koji je ušao u sam završetak prve faze, raspisan je javni poziv za projekte jedinica lokalne samouprave. Poštujući propisane procedure i metodologiju od strane UNDP BiH održan je Forum građana i predstavnika partnerskih i nepartnerskih mjesnih zajednica.
Na Forumu je javnim glasanjem određen prioritet s kojim će općina Tešanj aplicirati na ovaj poziva, a radi se o projektu Rekonstrukcija otvorenog bazena Kiseljak - uređenje prilaznih staza, ograde, mjesta za odmor i drugog sadržaja, koji je dobio najveći broj glasova. Također, određen je tim koji će napisati aplikaciju i predati je u planiranom roku.
Inače, projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH) je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovat će 120 mjesnih zajednica i 20 JLS širom zemlje, čime će se uticati na poboljšanje kvalitete života 300.000 ljudi.

U Općini Tešanj održan je sastanak predstavnika Općine Tešanj i JP Autoceste FBiH sa učesnicima na izradi Studije uticaja na okoliš za dio Koridora 5c koji prolazi kroz općinu Tešanj.

Općina Tešanj je informisana da je u postupku izrada glavnog projekta za dionicu Koridora 5c tzv. Obilaznica oko Doboja, pri čemu se jedan dio odnosi na FBiH (8,5 km tj dionica Karuše- petlja Medakovo), a drugi dio pored Doboja sve do spoja sa autoputem Banjaluka-Doboj. EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) razmatra mogućnost da odobri sredstva za ovu namjenu.

Glavni dio sastanka se odnosio na potrebu obezbjeđenja informacija o potencijalnim rizicima od poplave, klizišta ili drugih pojava koje mogu imati vezu sa ovim projektom. Usaglašeno je da Općina Tešanj dostavi raspoložive informacije učesnicima u izradi projekta (Građevinski fakultet Sarajevo i TRL Velika Britanija).

 

Više o planovima na ovoj dionici može se pronaći na web stranici Autocesta FBiH u dokumentu na sljedećem linku:

http://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2018/12/ZWJ112-JPAC-Doboj-Bypass-NTS_Bosnian_Final-2.pdf

 

U nedjelju, 03. februara 2019. godine u jutarnjim satima, usljed naglog otapanja snijega i kiše došlo je do izlivanja površinske vode, rijeka i potoka na području općine Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica u jutarnjim satima intervenirala je na području Jelah Polja gdje se voda već izlila na putnu komunikaciju za Miljanovce i zatvorila saobraćaj. Vrećama za pijesak, zajedno sa mještanima pravljeni su odbrambeni nasipi i sprečavano prodiranje vode u stambene objekte. Tokom cijelog dana (nedjelja) pa sve do jutarnjih sati (ponedjeljak) jedinica je pojačano pratila stanje u MZ Piljužići, MZ Kalošević, MZ Jelah, MZ Tešanj, MZ Novo Selo, MZ Medakovo, MZ Tešanjka i MZ Šije.

Digitalnim očitavanjima i fizičkim pregledima praćen je nivo vodostaja rijeka Bosne i Usore, zatim Tešanjke, Radušice i drugih manjih rijeka i potoka.

Nivo vode na nabrojanim rijekama i potocima se počeo povlačiti oko 18,00 sati u nedjelju, jedino je nivo rijeke Bosne počeo opadati oko 5,00 sati (ponedjeljak) ujutro.

Vatrogasna jedinica je bila na dežurstvu u Šijama tokom cijelog dana u nedjelju, ali i tokom noći, do 05,00 sati ujutro.

Nije zaprimljena ni jedna prijava o poplavljenim objektima. Također, nije bilo prijava, novih ili pokretanja starih klizišta.

Sve putne komunikacije su bile prohodne, osim dionice puta Tešanj-Tešanjka u mjestu Novo Selo, gdje se na nekoliko lokacija voda izlila i poplavila jednu saobraćajnu traku, što je otežalo promet vozila. Također, dionica puta Jelah-Miljanovci, u Jelah Polju je bila poplavljena, te je odvijanje saobraćaja za putnička vozila bilo potpuno zaustavljeno na nekoliko sati.

Primjetno je da su prošlogodišnji radovi na uređenju riječnih i potočnih korita olakšali protok vode i smanjili ili izbjegli rizik izlivanja vode.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U odbrani teritorije općine Tešanj i Bosne i Hercegovine značajno mjesto zauzimala je i 375 Oslobodilačka brigada, koja je časno i u cijelosti zajedno sa drugim jedinicima ARBiH ispunila postavljene joj zadatke. Herojska borba i posvećenost ideji slobodne i jedinstvene Bosne i Hercegovine zaslužuje zahvalnost i poštovanje svih nas.

Stoga, povodom godišnjice formiranja 375 Oslobodilačke brigade upućujemo iskrene čestitke svim pripadnicima ove jedinice, porodicama šehida i poginulih branitelja, te svim patriotama BiH.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. sci. Suad Huskić

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija na kojoj su uposlenicima predstavljeni glavni i rukovodni procesi za 2018. godinu. Predavač je bila Nerminka Handžić, predstavnik rukovodstva za kvalitet i okoliš u Općini Tešanj, a tri rukovodna procesa su predstavili nosioci procesa Hamzalija Hojkurić, Sabahudin Omerbašić i Mirnes Dedukić.

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 25. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,

2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,

3.Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu,

4.Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godinu,

5.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,

6.Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu,

7.Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,

8.Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini

9.Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj,

10.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

11.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javno dobro-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

Tokom sjednice, Općinski načelnik je sa dnevnog reda povukao 9. tačku Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj. Ostale tačke dnevnog reda su razmatrane, te ih je Vijeće nakon rasprave i dodatnih pojašnjenja, usvojilo. Današnja sjednica Općinskog vijeća Tešanj je završena u 17,30 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je subota, 02.02.2019. godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.02.2019.godine u 14,00 sati.

 

Načelnici općina Tešanj i Usora, Suad Huskić i Zvonimir Anđelić, zajedno su posjetili gradilište i radove koji se izvode na gradnji novog kanalizacionog sistema koji će koristiti građani općina Tešanj i Usora.
Nakon Sporazuma dvije općine o zajedničkoj gradnji kanalizaciong sistema u 2018. godini ugovoreni su radovi na dionicama Ljetinić-Kraševo (pored M4) i Novo Selo-Tešanjka (pored lokalnog puta i rijeke Tešanjke) u vrijednosti cca 2.8 miliona KM. Većina radova na obje dionice je već izvedena.
Na prvoj dionici (Ljetinić-Kraševo) preostali su radovi presjecanja puta M4 (Tešanjka) i spajanja već izgrađenih dijelova, dok je na drugoj dionici (Novo Selo-Tešanjka) preostalo oko 900 m trase. Osim navedenog, u narednom periodu, po sticanju vremenskih uslova i stabilizaciji terena, biće završena i sanacija trase, prilaza i nastalih oštećenja.
Tokom posjete, Načelnici su razgovarali o završetku radova i planiranim sanacijama u proljetnim mjesecima.

Pozivamo vas da u svrhu pripreme manifestacije Tešanjsko proljeće 2019, dostavite prijedlog sadržaja koje vaša ustanova/organizacija planira pripremiti u sklopu ove manifestacije.

Ukoliko želite da neke od manifestacija koje organizujete budu u okviru zajedničkih manifestacija, potrebno je da, kao organizatori/izvođači, iznesete i dostavite opis sadržaja koji planirate, okvirno vrijeme (datum, mjesto, termin i sl.) i finansijske aspekte (kao u priloženom obrascu).

Manifestacija će se realizovati u periodu od 12. marta do kraja aprila 2019. godine

Rok za dostavu sadržaja za manifestaciju je 19.02.2019. godine.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl. pravnik

Završena je sanacija učionica oštećenih u poplavi, u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj.
Radove finansirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Općina Tešanj.
Izvođač radova je firma Nedjing d.o.o. Tešanj.