Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica sa područja općine Tešanj.

Javni poziv možete pogledati ovdje

Danas su Općinski načelnik i Direktor JP RAD potpisali ugovor o realizaciji Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2019. godinu za Tešanj, Jelah i Tešanjku. Program uključuje čišćenje ulica, trgova i trotoara, košenje trave, krčenje rastinja, održavanje javnih česmi, upravljanje pokretnim barijerama i dr. Također Program komunalne higijene uključuje održavanje korita rijeke, padina Gradine, izletišta Kiseljak kao i poslovnih zona Bukva, Glinište, Ciglana i Ekonomija.

Novina je da je ovogodišnjim Programom putem JP RAD planirano košenje bankina na cijelom području općine, uklanjanje divljih deponija, briga o zastavi na jarbolu u Kraševu, te posebno veći udio mašinskog čišćenja ulica a posebno trotoara u Jelahu i poslovnoj zoni Bukva.

Ukupna cijena realizacije Programa komunalne higijene za 2019. godinu iznosi cca 290.000 KM.

 

U Večernjem listu od 2. januara 2019. godine objavljen je tekst autora Marka Karačića naslovljen Kaser dobio više glasova nego što ima Hrvata u Tešnju, gdje se, između ostalog navodi da je: nad Hrvatima Tešnja provedeno etničko čišćenje i da je od nekadašnjih skoro 9000 tešanjskih Hrvata, danas tamo ostalo manje od 1500 .

Reagovanje možete pogledati ovdje

Poštovani,

Općinski sud u Tešnju je 14.01.2019. objavio oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige po novom premjeru za K.O. Ljetinić. Pod nekretninama se podrazumijeva (ne)izgrađeno zemljište, stanovi, poslovni prostori, garaže i dr.

Pozivamo sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini LJETINIĆ po novom premjeru da to svoje pravo mogu prijaviti podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to (Posjedovni list, Rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o poklonu, Kupoprodajni ugovor, Odluke organa uprave, Sudske odluke i sl. , u originalu ili ovjerenoj kopiji).

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate aktivno sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Prijavom prava bez plaćanja bilo kakve naknade osiguravate pretpostavke za upis prava vlasništva u zemjišne knjige, čime vaše nekretnine dobivaju dodatnu vrijednost, a također se omogućavaju uvjeti za poduzimanje različitih pravnih poslova na njima.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je od 14.01.2019. u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju, na adresi: Bukva br. 8, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju.

 

Općinski načelnik

Mr. sci. Suad Huskić

U okviru Službe civilne zaštite Općine Tešanj vodi se evidencija klimatoloških podataka sa dvije meteo stanice i to sa automatske meteo stanice kod Vatrogasnog doma i meteo stanice kod Filter stanice JP Rad koja nije u potpunosti opremljena potrebnim mjernim instrumentima. Na osnovu svakodnevnih mjerenja (tri mjerenja) podaci se evidentiraju, te se na osnovu njih rade mjesečne i godišnje analize koje sadrže neke od osnovnih klimatoloških podataka. I pored toga što Općina Tešanj nema klimatologa, osnovni podaci se prikupljaju i analiziraju prema važećim metodološkim postupcima za obradu klimatoloških podataka. Također, Općina Tešanj je u saradnji sa Federalnim meteorološkim zavodom usaglasila aktivnosti oko instalacije nove padavinske stanice na području općine Tešanj, te je ova aktivnost u završnoj fazi realizacije.

Klimatološku analizu za 2018. godinu sa nekim od klimatoloških elemenata, kao i komparativne klimatološke podatke za period 2005.-2018. godina možete pogledati ovdje

 

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke