Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Obavještenje o dodjeli ugovora za obnovu individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika na području općine Tešanj

opširnije VIDI:

Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o nabavci broj: 04-49-1-80-4-2/10 od 21.04.2010. godine - Sanacija i asfaltiranje puteva na području općine Tešanj iz sredstava budžeta Općine Tešanj

Opširnije: vidi LINK

obavještenje - sl.gl.BiH 35/10

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

 

Radovi                                                          

 

Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN

 

I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANAOrganizacija:

Općina Tešanj

Kontakt-osobe:

Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Suad Huskić i Ismar Alagić  – za tehnički dio predmeta nabavke

Adresa:

Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

74260

Grad:

Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008

Telefon:

032 650-022

Faks:

032 650-220

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba

I.2.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)

I.2.a     upravni organ              na lokalnom nivou

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1      VRSTA UGOVORA:

Radovi                                                                     

II.3.     NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA

Rekonstrukcija (restauracija) objekta „Eminagića kuća“ – faza 2

II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA:

Građevinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, uređaji za grijanje, instalacije vodovoda i kanalizacije (kao u tenderskoj dokumentaciji).

II. 5.    PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

111.111,10 KM

 

Odjeljak III:   POSTUPAK

 

III. 1.  VRSTE POSTUPKA:

Otvoreni                                                                                            

III. 2.  KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):

(a)       Samo najniža cijena                                                              

 

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

 

IV. 1.   NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

 

Broj ugovora:              02-49-1-5555-18/09

Organizacija:

"Dedo-rez" d.o.o. Zenica

Adresa:

Arnauti 98

Poštanski broj:

72000

Grad:

Zenica

Identifikacioni broj:

4218141130005

Telefon:

032 427-679

Faks:

030 525-376

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

-

 

IV.2.    INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ
CIJENI PRIMLJENIH PONUDA

 

Cijena najuspješnije ponude: 115.232,79 KM

Cijena najniže ponude:           115.232,79 KM                      /           najviše ponude: 115.232,79 KM

 

IV. 3.   PODUGOVARANJE

Da li se predviđa podugovaranje?

Da       Ne      

 

Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJE

V.1.     DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

02.03.2010. godine

V.2.     BROJ PRIMLJENIH PONUDA

1 (jedna)

 

V.3.     DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
“SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”?

Da       Ne      

 

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja:

Broj obavještenja

1-13-18477-09

u "Službenom glasniku BiH" br.

101/09

objavljenom dana

28.12.2009. g

 

DOSTAVLJENO:

 1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),
 2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
 3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
 4. arhiva.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

_______________________

FUAD Šišić, dipl. ing. maš.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

 

Radovi                                                          

 

Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN

 

I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANAOrganizacija:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i Općina Tešanj

Kontakt-osobe (Općina Tešanj):

Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Đorđo Ristić i Hajrudin Subašić – za tehnički dio predmeta nabavke

Adresa:

Trg BiH broj 1 / Ulica Koste Hermana broj 11 / Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

71000 / 71000  / 74260

Grad:

Sarajevo / Sarajevo  / Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008 (Općina Tešanj)

Telefon:

032 650-022 (Općina Tešanj)

Faks:

032 650-220 (Općina Tešanj)

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (Općina Tešanj)

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba (Općina Tešanj)

I.2.      ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.    Prema Aneksu A        

I.3.      ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.    Prema Aneksu A        

I.4.      ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.    Prema Aneksu A        

I.5.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)

I.5.a     upravni organ              na državnom nivou

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1      VRSTA UGOVORA:

Radovi                                                                     

II.3.     NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN
KOD UGOVORNOG ORGANA

Obnova individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika na području općine Tešanj

II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

Izgradnja 2 (dva) nova stambena objekta i sanacija 3 (tri) postojeća stambena objekta prema datim minimalnim uslovima stanovanja. Detaljan opis i količine potrebnih radova nalaze se u tenderskoj dokumentaciji.

II. 5.    UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II.6.     MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

a)      Stambeni objekat, vlasnik: Vojko Bugarinović, adresa: naselje Bobare bb – općina Tešanj

b)      Stambeni objekat, vlasnik: Simo Todorović, adresa: naselje Raduša bb – općina Tešanj

c)      Stambeni objekat, vlasnik: Risto Ristić, adresa: naselje Rosulje bb – općina Tešanj

d)      Stambeni objekat, vlasnik: Jovo Bugarinović, adresa: naselje Vrela br. 13 – općina Tešanj

e)      Stambeni objekat, vlasnik: Milan Bibić, adresa: naselje Vitkovci Donji bb – općina Tešanj

II. 7.    PODJELA NA LOTOVE

Da       Ne      

II. 8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Da       Ne      

II.9      TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Rok izvršenja: 90 dana (od  uvođenja izvođača u posao)

 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III. 4.  OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA

ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

Dobavljači su obavezni da dostave Fondu za povratak BiH, najkasnije do uspješno izvršenog tehničkog prijema, garanciju za ponuđene radove (garancija za kvalitet) u obliku bezuslovne bankovne garancije koja ima važnost u trajanju 12 mjeseci, a počinje da teče od uspješno izvršenog tehničkog prijema. Iznos garancije za kvalitet je 10 % od vrijednosti ugovora.

III. 5.  USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

Svi ponuđači treba da dostave:

a) izvode iz sudskog registra ili ekvivalentne dokumente koje su izdali nadležni organi (originalni dokumenti koji nisu stariji od tri mjeseca od krajnjeg datuma podnošenja ponuda ili kopije istih ovjerene od nadležnih organa):

- da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti je ušao u određeni aranžman s povjeriocima, niti je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

- da nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

- da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude;

- da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja ponude;

b) uvjerenja koja nisu starija od tri mjeseca od krajnjeg datuma podnošenja ponuda a izdao ih je nadležni organ (originalni dokumenti ili kopije istih ovjerene od nadležnih organa):

- o plaćenim doprinosima za penziono i invalidsko osiguranje uposlenih;

- o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje uposlenih;

- da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

- da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

III. 6.  USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

Svi ponuđači treba da dostave:

- izvod iz registracije za obavljanje djelatnosti kod nadležnog organa (dokaz da ponuđač ima pravo da obavlja djelatnost iz predmeta nadmetanja).

III. 8.  USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST

(član 26 ZJN)

Svi ponuđači treba da dostave:

- listu radova koji su uspješno izvedeni u posljednje tri godine (2007., 2008. i 2009.) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, (prema obrascu iz aneksa tenderske dokumentacije i uz prilaganje dokaznica: potvrde naručitelja radova o zadovoljavajućoj izvedbi navedenih radova sa podacima iz liste);

- kvalifikacionu listu kadrova koji će dobavljač angažovati za izvođenje predmetnih radova kako je to opisano u tenderskoj dokumentaciji (prema obrascu iz aneksa tenderske dokumentacije i uz prilaganje dokaznica: spisak zaposlenih iz PIO);

- izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja (ukoliko je takav odnos uspostavljen), uz prilaganje izjave o podugovaračima.

 

Odjeljak IV: POSTUPAK

 

IV. 1.   VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni                                                                                            

IV. 2.   KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):

(a)        Samo najniža cijena                                                              

IV. 3.   PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Ugovorni organ će na visinu cijene ponude primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg u procentu koji je važeći za tekuću godinu, na način opisan u tenderskoj dokumentaciji.

IV. 4.   USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do 11.03.2010. godine.

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je: 50,00 KM.

IV. 6.   ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Mogu se podnijeti do (datum): 22.03.2010. godine do (vrijeme): 10,00 sati.

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda. U ponudi dostaviti izjavu o navedenoj obavezi.

IV. 8.   DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum: 22.03.2010. godine u 12,00 sati

Mjesto: sala Općinskog vijeća, nova zgrada Općine Tešanj, drugi sprat

 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se podnosi na obrascu za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa shemom koja je data u tenderskoj dokumentaciji i na originalu obrasca za cijenu ponude. Ukoliko u ponudi postoje povjerljive informacije ponuđač dostavlja spisak istih prema obrascu iz tenderske dokumentacije. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača u ponudi se prilaže originalan ugovor o zajedničkom nastupanju (konzorciju).

Da bi preuzeli tendersku dokumentaciju za predmetne radove ponuđači moraju dostaviti zahtjev i dokaz o uplati kontakt osobi ili putem faksa, najkasnije do 11.03.2010. godine do 15,00 sati. Ponuđači mogu preuzeti predmetnu tendersku dokumentaciju u Općini Tešanj, odnosno ponuđačima će Poštom biti upućena tenderska dokumentacija u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva. Naknadno pristigli i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje, te ponuđaču neće biti dostavljena tenderska dokumentacija. Predmetna tenderska dokumentacija se može obezbijediti uz nepovratnu novčanu naknadu od 50,00 KM. Uplata nadoknade za tendersku dokumentaciju vrši se na račun Općine Tešanj br. 1603000030017690, kod Vakufske banke Sarajevo, filijala Tešanj (vrsta prihoda: 722431; šifra Općine: 090) ili na blagajni Općine Tešanj. Prije otkupa i preuzimanja TD, ponuđači imaju pravo izvršiti uvid u istu.

 

PRILOG: Aneks A

DOSTAVLJENO:

 1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),
 2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
 3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
 4. arhiva.

OPĆINSKI NAČELNIK:

FUAD Šišić, dipl. ing. maš.

 

Aneks A

 

I.2.      ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Organizacija:

Općina Tešanj

Kontakt-osoba:

Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Đorđo Ristić i Hajrudin Subašić – za tehnički dio predmeta nabavke

Adresa:

Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

74260

Grad:

Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008

Telefon:

032 650-022

Faks:

032 650-220

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba

 

I.3.      ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Organizacija:

Općina Tešanj

Kontakt-osoba:

Zijad Spahić

Adresa:

Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

74260

Grad:

Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008

Telefon:

032 650-022

Faks:

032 650-220

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba

I.4.      ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Organizacija:

Općina Tešanj

Kontakt-osoba:

Zijad Spahić

Adresa:

Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

74260

Grad:

Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008

Telefon:

032 650-022

Faks:

032 650-220

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba

 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

 

Usluge                                                           

 

Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN

 

I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANAOrganizacija:

Općina Tešanj

Kontakt-osobe:

Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Samir Brka – za tehnički dio predmeta nabavke

Adresa:

Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

74260

Grad:

Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008

Telefon:

032 650-022

Faks:

032 650-220

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba

I.2.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)

I.2.a     upravni organ              na lokalnom nivou

 

Odjeljak II:    PREDMET UGOVORA

II.1      VRSTA UGOVORA:

Usluge                                                          

II. 2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)

(ukoliko je primjenjivo)

Ne        za Lot 1 i Lot 2

Da        za Lot 3 i Lot 4

II.3.     NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA

Bankarske usluge za potrebe Općine Tešanj

II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA:

Lot 1 – Pružanje usluga platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom i vođenje depozitnog računa,

Lot 2 – Vođenje računa namjenskih sredstava sa platnim prometom u zemlji,

Lot 3 – Oročenje novčanih sredstava (depozit do 1 godine),

Lot 4 – Oročenje novčanih sredstava (depozit do 2 godine).

II. 5.    PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

Lot 1 – 6.000,00 KM (na godišnjem nivou),

Lot 2 – 600,00 KM (na godišnjem nivou),

Lot 3 – 2,5 % (na godišnjem nivou),

Lot 4 – 4,5 % (na godišnjem nivou).

Odjeljak III:   POSTUPAK

 

III. 1.  VRSTE POSTUPKA:

Otvoreni                                                                                           

III. 2.  KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):

(a)        Samo najniža cijena (za Lot 1 i Lot 2)                                                                      

(b)       Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) (za Lot 3 i Lot 4)                                                                                    

1)

Prosječna kamatna stopa na godišnjem nivou

- učešće

100 %

 

Odjeljak IV:   DODJELA UGOVORA

 

IV. 1.   NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-25/09   za LOT 1

Broj ugovora:              02-49-1-4936-27/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-28/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„Vakufska banka“ d.d. Sarajevo

Adresa:

Maršala Tita 13

Poštanski broj:

71000

Grad:

Sarajevo

Identifikacioni broj:

4200142020002

Telefon:

033 280-100

Faks:

033 655-267

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.vakuba.ba

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-31/09   za LOT 2

Organizacija:

„Raiffeisen bank“ d.d. BiH, Sarajevo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb

Poštanski broj:

71000

Grad:

Sarajevo

Identifikacioni broj:

4200344670009

Telefon:

033 287-422

Faks:

033 287-587

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.raiffeisen.at

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-23/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-24/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla

Adresa:

Maršala Tita 34

Poštanski broj:

75000

Grad:

Tuzla

Identifikacioni broj:

4209039610001

Telefon:

035 259-236

Faks:

035 302-802

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www. nlbtuzlanskabanka.ba

Broj ugovora:              02-49-1-4936-34/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-35/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo

Adresa:

Trg djece Sarajeva bb

Poštanski broj:

71000

Grad:

Sarajevo

Identifikacioni broj:

4200375980006

Telefon:

033 275-100

Faks:

033 203-122

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.bbi.ba

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-29/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-30/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar

Adresa:

Ul. Kardinala Stepinca bb

Poštanski broj:

88000

Grad:

Mostar

Identifikacioni broj:

4227162980008

Telefon:

036 356-252

Faks:

036 356-511

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.unicreditbank.ba

 

 

IV.2.    INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ
CIJENI PRIMLJENIH PONUDA

 

Cijena najuspješnije ponude:

za LOT 1         -           4.080,00 KM

za LOT 2         -           109,00 KM

za LOT 3         -           3,475 %

za LOT 4         -           5,25 %

 

Cijena najniže ponude:                                         /                 najviše ponude:

za LOT 1      -             4.080,00 KM         /                9.500,00 KM

za LOT 2      -             109,00 KM            /                490,00 KM

za LOT 3      -             3,475 %                /                1,53 %

za LOT 4      -             5,25 %                  /                3,30 %

 

IV. 3.   PODUGOVARANJE

Da li se predviđa podugovaranje?

Da       Ne      

 

Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJE

V.1.     DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

30.12.2009. godine – „Vakufska banka“ d.d. Sarajevo, „Raiffeisen bank“ d.d. BiH, Sarajevo, „NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla i „UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar

07.01.2010. godine – „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo

V.2.     BROJ PRIMLJENIH PONUDA

 

Broj Lot-a:

1

2

3

4

Broj primljenih ponuda:

5

5

4

4

V.3.     DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
“SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”?

Da       Ne      

 

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja:

 

Broj obavještenja

1-12-16241-09

u "Službenom glasniku BiH" br.

87/09

objavljenom dana

09.11.2009. g

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),
 2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
 3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
 4. arhiva.

 

 

POMOĆNIK

OPĆINSKOG NAČELNIKA:

___________________________

HAMZALIJA Hojkurić, dipl. oec.