Prijava
Četvrtak 17.10.2019
Događaji:
Pretraga

Pomoćnik Općinskog načelnika: Mensur Saletović
Tel. 00 387 32 650 108
Fax: 00 387 32 650 157
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rođen 23.05.1964. godine u Zavidovićima, gdje završava osnovnu i Srednju tehničku školu.
Višu tehničku školu, odsjek Zaštite, smjer Civilna zaštita završio u Novom Sadu i stekao zvanje inžinjera civilne zaštite. Fakultet političkih nauka, odsjek Odbrana i sigurnost završio u Sarajevu.
Položio sljedeće stručne ispite:
- Stručni ispit za rad u organima uprave;
- Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara;
- Stručni ispit za odgovorno lice u agencijama za zaštitu ljudi i imovine.
Od 1988 do 2009. godine radio u IP Krivaja Zavidovići na poslovima šef Službe preventive.
01.12.2009. godine imenovan na dužnost pomoćnika Općinskog načelnika u Službi civilne zaštite Općine Tešanj.
Oženjen, otac jednog djeteta.

Upravne, stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine obavlja služba civilne zaštite općine, koja ima status općinske službe za upravu.

 

Služba civilne zaštite općine, u oblasti zaštite i spašavanja, obavlja slijedeće poslove:

 1. organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine;

 2. preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine;

 3. obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i grada i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa kantonalnom upravom civilne zaštite;definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i dragih nesreća općine;

 4. izrađuje procjenu ugroženosti na području općine, plan zaštite i spašavanja i plan zaštite od požara;

 5. priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine;

 6. planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice;

 7. prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;

 8. organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;

 9. organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini;

 10. pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;

 11. ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području općine

 12. organizira općinski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;

 13. vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;

 14. priprema propise iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;

 15. ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo

 16. vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.

 KONTAKTI:

tel: 032 650 108

tel/fax: 032 650 157

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

HITNI POZIVI:

Profesionalna vatrogasna jedinica: 123, 032 650 720

Operativni centar civilne zaštite 121, 032 650 439

 

 

NADLEŽNOSTI PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE

 

PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA u oblasti zaštite i spašavanja, obavlja slijedeće poslove:

 1. gase požar i spašavaju ljude i materijalna dobra ugrožena požarom i eksplozijom na otvorenom prostoru, šumske poare, poare na građevinama i materijalnim dobrima svih vlasnika i korisnika gdje se god požar pojavi;

 2. pruaju tehničku pomoć u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u saobraćaju (cestovni, željeznički, zračni, pomorski, jezerski i riječni), poplavama, spašavanju sa visina i drugim akcidentnim situacijama i nesrećama u kojima vatrogasna jedinica može pomoći u spašavanju ugroenih ljudi i materijalnih dobara;

 3. učestvuju u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija koje se odrede u planu zaštite od požara općine, grada i kantona, a koje mogu provoditi profesionalne vatrogasne jedinice;

 4. pružaju odgovarajuću pomoć u spašavanju ljudi i materijalnih dobara kod postojanja stanja prirodne i druge nesreće,

 5. provode preventivne, edukativne i promotivne aktivnosti u oblasti zaštite od požara.

Nadležnosti Štaba

 

Općinski štab CZ je stručno-operativni organ ovlašten za vršenje poslova koji su mu Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i članom 84. i 88. Zakona od zaštiti požara i vatrogastvu stavljeni u nadležnost.

U periodu kada ne postoje prirodne i1i druge nesreće Općinski štab CZ svoje funkcije ostvaruje povremeno, prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organizovanost, opremljenost i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području Općine i predlaže mjere za dogradnju, sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno, u cilju sprečavanja nastajanja prirodne ili druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.

 

U obavljanju funkcije u zaštiti i spašavanju Općinski štab CZ vrši slijedeće poslove:

1. odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona područja koja su ugrožena;

2. naređuje provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će provoditi te mjere;

3. usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih na zaštiti i spašavanju na svom području;

4. naređuje štabovima mjesnog područja, štabovima pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje formira Općina da učestvuju u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;

5. naređuje angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite na pružanju pomoći drugim općinama;

6. izvršava naredbe upućene od Kantonalnog štaba civilne zaštite, na preduzimanju mjera i

aktivnosti na zaštiti i spašavanju;

7. rješava sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.

Pored navedenog obavlja i sljedeće poslove:

1. predlaže proglašenje stanja prirodne i druge nesreće Općinskom načelniku,

2. predlaže Općinskom načelniku mjere za prevazilaženje stanja nastalih usljed prirodnih ili druge nesreće,

3. razmatra materijale i informacije iz oblasti zaštite i spašavanja koje priprema Služba civilne zaštite, nadležne općinske službe drugi općinski organi uprave, u oblasti zaštite i spašavanja,

4. podnosi godišnji izvještaj o radu Općinskom načelniku,

5. donosi godišnji program aktivnosti na provođenju vlastitih priprema za uspješno vršenje operativne funkcije iz svoje nadležnosti (pripreme, obuka i osposobljavanje),

6. donosi odluku o visini i uslovima za naknadu članovima štaba za rad u štabu iz sredstava koja su osigurana za rad štaba CZ,

7. daje mišljenje na prijedlog godišnjeg Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje,

8. daje mišljenje na prijedlog Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Općine i 9. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

Popuna Štaba CZ:

 1. Suad Huskić, komandant Štaba (Općinski načelnik)

 2. Mensur Saletović, načelnik Štaba (Općina Tešanj)

 3. Hamzalija Hojkurić (Općina Tešanj)

 4. Emira Đonlagić (Crveni križ Tešanj)

 5. Damir dr. Alić (Dom zdravlja Tešanj)

 6. Enver Bešo (Policijska stanica Tešanj)

 7. Adnan Lihić (JP Rad Tešanj)

 8. Edin Hotić (Veterinarska stanica d.o.o Tešanj)

 9. Sabahudin Omerbašić (Općina Tešanj)

 10. Haris Hodžić (Općina Tešanj)
 11. Hasan Ćeman (Općina Tešanj)

 12. Bahrudin Nočić (Općina Tešanj)