Prijava
Nedjelja 29.3.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u petak,  28.02.2020. godine s  početkom  u 13:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 36. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I  R E D

1. Izvještaj o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga,

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje radnih tijela OV,

4. Analiza rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019, 

5. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

6. Principi i smjernice kod prometovanja nekretnina u vlasništvu općine Tešanj,

7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period Januar-Decembar 2019. godine,

8. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2019. godinu,

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena: 

- Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 35.sjednici Općinskog vijeća.

 

- Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 

- Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota,  29.02.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 01.03.2020.godine u 14,00 sati.                                                                                         

 

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.   

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

nastavak 35. sjednice Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 10.02.2020. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u petak, 31.01.2020. godine s  početkom  u 13:00  sati, u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 35. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

 

USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I  R E D

1. Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020-2024,

2. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2020.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2021 i 2022) 1+2,

4.Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2019.godinu,

5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2019. godinu,

6. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2019. godine,

7. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu,

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u  postupku prometa općinskim zemljištem,

10. Informacija o gradnji Koridora 5c kroz općinu Tešanj,

11. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2019.godini,

12. Informacija o postupku eksproprijacije

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena: 

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 34. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota,  01.02.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 02.02.2020.godine u 14,00 sati.                                                                                         

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA                                                                                         

Senad N. Subašić, dipl.oec.   

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 20.12.2019. godine s početkom u 13:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 34. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o visini boda za komunalnu naknadu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 5. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju,
 6. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,
 7. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2020. godinu,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnih odbora JZU,
 10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kod obdaništa u Tešnju,
 11. Prijedlog Rješenja kojim se odbija prijedlog Đonlagić (Alije) Muhameda iz Jelaha za oglašavanje Rješenja broj 02/2-483/66 od 23.05.1966.godine ništavim kao neosnovan.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Prije početka sjednice, od 13,00 sati će se održati edukacija vijećnika i članova radnih tijela Vijeća na temu Zakon o stvarnim pravima i općinska imovina (Predavači: Općinski pravobranilac i stručni saradnik za finansije i računovodstvo)
 2. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 33. sjednici Općinskog vijeća.
 3. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:- subota, 21.12.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 22.12.2019.godine u 14,00 sati.

 Obavijest o pomjeranju termina sjednice

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 30.10.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 33. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine,
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju sporazumu gradonačelnika i izradi SECAP-a,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu,
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 8. Informacija JP “Rad” Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine,
 9. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 10. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu,
 11. Informacija o provedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj,
 12. Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 32. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 02.11.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.11.2019.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.