Prijava
Subota 20.7.2019
Događaji:
Pretraga

Tokom 3. i 4.8. nastavljene su aktivnosti na otklanjanja posljedica poplava na području općine. Ekipe civilne zaštite (prof.vatrogasne jedinice, DVD-a), JP RAD i angažovanih preduzeće su maksimalno radile na zadacima otklanjanja posljedica i normalizacije stanja na području općine.

Intenzivno je rađeno na uklanjanju i odvozu nanosa šljunka i pijeska na regionalnom i okolnim putevima, shodno priritetima u rangu puta i osnovnoj prohodnosti. U toku proteklih 48 sati provođene su mjere sanacije puteva na lokacijama Tepe, Hrvatinovići, Srebrenička, Skendera Kulenovića, Ahmetagića prolaz, Kantića gaj, Mekiš Trzna-Kruščica i Kadići, Oraš Planje i Džemilić Planje, sa firmama JP Rad, AB-trans, KM-gradnja i GEO-put. Osim toga, rađena je sanacija puteva Bukva-Dubalj i Osoje, Ravne, Raduša MADI-Stepen, Jevadžije, takođe je planirano otklanjanje nanosa na putnima pravcima Raduša-Jevadžije, Tešanj-Jelah i Medakovo –Novo Selo. Rial šped je radio na uređenju R474 u Dobropolju.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj je završila pranje i čišćenje platoa ispred O.Š. „Huso Hodžić“, ispumpavanje vode iz sportske dvorane i pratećih prostorija, iz podruma škole.
Danas je realizovana aktivnost na pranju puta Hrvatinovići od studenca vode pa do biroa, te će se u toku dana oprati put Dobropolje-Mekiš kod propusta.

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja počela je sa dezinfekcijom objekata koji su poplavljeni i očišćeni. Nije bilo većih problema u vodosnabdjevanu (kvar na Hrvatinovićima saniran, trganje cjevovoda u Sejmenpolju uzrokovano odronom zemlje - saniran), kvalitet vode u sitemu je u skladu sa Pravilnikom.

Općinski štab civilne zaštite održao je drugu vanrednu sjednicu štaba na kojoj je analizirano stanje na terenu i izvršeno izvještavanje o preduzetim aktivnostima i realizaciji zaduženja. Održana je i sjednica Općinske komisije za procjenu šteta na kojoj su dati konkretni zadaci stručnim komisijama i dogovoreno da se krene u realizaciju procjene šteta u skladu sa prispjelim prijavama. Tokom subote realizirna je posjeta direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Džavida Aličića.

Tokom sutrašnjeg dana vršit će se čišćenje parka kod OŠ Huso Hodžić, pranje ulica, te drugi prioritetni poslovi.