Prijava
Subota 20.7.2019
Događaji:
Pretraga

U periodu od 04. do 08.08.2018. godine nastavljene su aktivnost na čišćenju i saniranju putne infrastrukture, ispumpavanju vode i dezinfekciji objekata i površina  na poplavljenom području općine Tešanj.

Kao i ranije i dalje su angažovane ekipe profesionalne vatrogasne jedinice, JP RAD i druga preduzeća.

U navedenom periodu provedene su mjere sanacije i osposobljavanja putne infrastrukture, čišćenja putnih kanala i propusta, posipanje materijala , te sanacija bankina na lokacijama:

- MZ Tešanj: Ulica Tešanjskih brigada-Ravne, Ulica Meše Selimovića, Ulica Kose i Ahmetagić put.         

- MZ Bukva: Dubaljski put, put Bukva-Osoje i Čifluk.

- MZ Orašje Planje : sanirano riječno korito.

- MZ Džemilić Planje: izvršena sanacija devastiranih puteva, putnih kanala i bankina.

- MZ Dobropolje-Mekiš: saniran put Kadići, put Trzna-Kruščica, na određenim lokacijama izvršeno čišćenje putnih kanala.

Profesionalna vatrogasna jedinica izvršila je čišćenje parka ispred škole “Huso Hodžić” od raznog nanosa, mulja i pijeska, te ispumpavanje vode iz sportske sale.

JP RAD izvršilo je čišćenje propusta u Dobropolju kod Trzne, zatim odvoz otpada (nanosa, blata, mulja i pijeska), utovar i odvoz nanosa kod škole “Huso Hodžić” i pranje sportstke sale pomenute škole.

Higijensko – epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj radila je na dezinfekciji stambenih površina i površina oko objekata gdje su se stvorili uslovi za nesmetano obavljanje ove aktivnosti.

Voda iz vodnih  sistema Tešanj, Jelah i Kraševo  zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

                                                                                                                                                                                 OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE