Prijava
nedjelja 23.9.2018
Događaji:
Pretraga

Javna preduzeća i ustanove

Ustanova je osnovana 1996. godine Odlukom Općinskog vijeća Tešanj broj 01-V- 5/95, Odlukom o promjeni organizacionog oblika broj 01- 01- 017-20/98 i Odlukom o osnivanju poliklinike u sastavu Doma zdravlja broj 01- 37- 2522/0. Ustanova je registrovana za obavljanje medicinske prakse.

Odluka br.01-V-68/96. od 7.5.1996. o transformaciji ustanove Narodni univerzitet u javnu ustanovu.

Opća bolnica sprovodi specijalističku zdravstvenu zaštitu iz oblasti interne medicine, hirurgije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, pulmologije, zbrinjavanja dijaliznih bolesnika, kao i oftalmologije. Obezbjeđuje specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu za oko 80.000 stanovnika koji gravitiraju općini Tešanj sa područja Doboj-Juga, Usore, Maglaja i Teslića. Obavlja laboratorijske  i radiološke djelatnosti u skladu sa normativima i standardima za nivo bolničko-specijalističke zdravstvene zaštite. Sprovodi programe specijalizacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika kao i edukaciju medicinskih sestara-tehničara radi osposobljavanja za samostalan radi polaganja stručnog ispita. Radi sticanja sopstvenog stručnog kadra Opća bolnica Tešanj vrši stipendiranje studenata Medicinskog fakulteta završnih godina.

Javna ustanova Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj osnovana je Odlukom prelaznog Općinskog vijeća  Tešanj br. 01-02137/94 od 08. 09. 1994 godine. Ustanova je upisana u sudski registar Višeg suda Doboj pod brojem U/II-1/94, a preuzeto u Kantonalnom sudu Zenica bod brojem U/I-9-03.

Djelatnost Centra je socijalna zaštita, dječija zaštita, socijalni rad i porodično-pravna zaštita. Prema zakonskim odredbama najznačajniji  poslovi-zadaci Centra su sljedeći:

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite,

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti zaštite porodice sa djecom,

-       priprema i provođenje odgovarajućih oblika i mjera socijalne  i porodično-pravne zaštite,

-       neposredno pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, savjetodavnih usluga i stručne pomoći pojedincima i porodicama,

-       otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana u cilju preduzimanja adekvatnih mjera njihove zaštite,

-       vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i realizovanim oblicima i mjerama njhove zaštite.