Prijava
Četvrtak 23.5.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slikeBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE


N A C R T
Broj: 01- /03
Datum:


Na osnovu člana 13. Statuta općine Tešanj («Službeni glasnik općine Tešanj», broj: 1/03) Općinsko Vijeće na svojoj 34. sjednici održanoj _______2003. godine, donosiO D L U K U
o politici raspodjele budžetskih sredstava za kapitalne projekte