Prijava
ponedjeljak 18.6.2018
Događaji:
Pretraga

Materijali za sjednice

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

   1. 3. MEG_Radionica
   2. 3.1. Smjernice za obuku

     

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

3.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine,

4.Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj,

5.Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,

6.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu,

7.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj,

8.Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana ''Tešanjka'',

9.Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj,   Prilog

10.Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu,

11.Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

 

Zapisnik sa 17. sjednice

Zapisnik sa 18. sjednice

Informacija o realizaciji akata

Odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative

Misljenje_inicijative2

Odgovori_pitanja2

1.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,

2.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Miljanovcima

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-puta i

Prijedlog Odluke neposrednom pogodbom zv“Gobelja“

4.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodobom zv. “Ošljak”,

5.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,    UP Tešanj Centar_tekstualni dio     Skica      Službeni glasnik Općine Tešanj. broj: 2/12      Amandman

6.Nacrt Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,

7.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Kraševo”, općina TešanjGrafički prilog

8.Nacrt Odluke o o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije, općinaTešanj,   Graficki prilog

9.Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2017.godini,

10.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2017. godini na području općine Tešanj,

11.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2017.godinu,

13.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

14.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.           Amandman

 

 

Zapisnik_15. sjednica Vijeca

Odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative