Prijava
Srijeda 16.1.2019
Događaji:
Pretraga
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o posebnim uslovima rješavanja statusa izgrađenih objekata,   izmjena odluke o urb. sagl.pdf

 2. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja primarnih kolektora sistema prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području općine Tešanj (Napomena: prilog – tabela u materijalima dostavljena samo predsjednicima Klubova vijećnika),  odluka-javni interes29-01.pdf

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju i pokretanju aktivnosti radi privođenja namjeni Idejnim projektom prikazanog koncepta izgradnje javne garaže na lokalitetu benzinske pumpe INA kod stambenog naselja Simetrale u Tešnju, odluka-ina-.pdf

 4. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Tešanj,  odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor oik-prijedlog.pdf   javni oglas oik.pdf

 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka za imenovanje članova općinske izborne komisije, rjesenje-izborna komisija.pdf

 6. Prijedlog Rješenja o promjeni upisa na zemljištu državne svojine sa pravom korištenja Skupštine opštine Tešanj u korist Mešinović (Alije) Šemse i Dautefendić (Alije) Tahira iz Tešnja, rjesenje-.pdf

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01.-31.12.2013. godine, izvjestaj ov za 2013.pdf

 8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01.2013-31.12.2013. godine, izvjetaj op 2013.pdf

 9. Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2013.godini, poljoprivreda_2013.pdf    spisak_poljoprivreda.pdf

 10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2013.godinu,  informacija o stanju bezbjednosti za 2013.godinu.pdf

 11. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2013. godini na području općine Tešanj, informacija o deminiranju 2013. godina.pdf

 12. Informacija o učešću Općine Tešanj u projektu Unapređenje položaja žena na selu na lokalnom nivou u FBiH  informacija_vesta_ zaov-2014.pdf unapredenja zena-akcioni plan.pdf

 13. Informacija o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za vatrogastvo.  informacija o utrosku sredstava naknade za vatrogastvo.pdf


Odgovore na vijećnička pitanja možete pogledati na:  odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative.pdf

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj,                         odluka_zastita i spasavanje.pdf

 2. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta, prijedlog odluke za maticna podrucja tesanj.pdf

 3. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Studenac" na mjesnom vodovodu "Ponikva" Šije,  prijedlog_odluka_ponikva.pdf

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa, izmjene odluke_ug_posebni interes.pdf

 5. Prijedlog Odluke o raspivanju javnog konkursa (parcela 181/2 za K.O. Tešanj II), odluka-konkurs_181_2.pdf

 6. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Brka (Husein) Arif iz Dobropolja, Džakić Edina iz Mrkotića i Tahirović Sabine iz Tešnja, brka arif-19-12.pdf,   dzakic-edin-16-12-.pdf,     tahirovic sabina-16-12-.pdf 

 7. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2013. godine,

 8. Izvještaj o realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2013. godinu,

 9. Informacija o realizaciji i efektima Plana ekonomske stabilizacije Opće bolnice Tešanj, za ov informacija-plan sanacije bolnice.pdf,   program mjera ekonomske stabilizacije opce bolnice tesanj 2013 1.pdf,   plan_bolnica_ekonomska stabilizacija.pdf,   efekti mjera ekonomske stabilizacije.pdf

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije koja će posjetiti sve poslovne zone, komisija-poslovne zone.pdf

 11. Prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,   rjesenje-komisija za kodeks.pdf

 12. Izvještaj o radu Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj za vremenski period od 28.12.2012.godine do 28.11.2013.godine, izvjestaj komisije za kodeks.pdf

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijecnika pitanja i inicijative15.pdf

Podkategorije

Zapisnici Općinskog vijeća

Materijali za sjednice

Sazivi

Službeni glasnici Općine Tešanj

Programi rada Općinskog vijeća Tešanj

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj